Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GO ROUND BY MIRTE WINTERSWIJK

Artikel 1: Betaling

Alle lidmaatschappen dienen vooraf te worden voldaan, per automatische incasso.

Artikel 2: Automatische betaling

Als u na een abonnementsperiode van 6 of 12 maanden wilt opzeggen, moet u uiterlijk 4 weken van tevoren schriftelijk opzeggen d.m.v. ons uitschrijfformulier.

Lidmaatschappen van 6 of 12 maanden zullen niet stil zwijgend doorlopen maar zullen overgaan na de afgesproken periode in maandelijks opzegbaar.

Artikel 3: Toegang

Je krijgt toegang door middel van het inboeken via de app Pay n Plan.

Artikel 4: Tijdelijk stopzetten van het abonnement

Tijdelijk stilleggen van het abonnement is uitsluitend mogelijk indien een schriftelijk verzoek wordt ingediend bij de directie voorzien van een verklaring van dokter of therapeut, waaruit blijkt dat op medische gronden het beoefenen van een bepaalde sport niet mogelijk is.

Na goedkeuring van de directie van Go Round by Mirte zal u abonnement tijdelijk worden stopgezet voor een bepaalde tijd.

Artikel 5: Abonnementen

Het abonnement wordt afgesloten voor een bepaalde tijd. Rechten uit hoofde van lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5: Veiligheid en aansprakelijkheid

De directie van Go Round by Mirte is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen.

Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risicos met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport tijdens de lessen kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Go Round by Mirte voor alle aanspraken van uzelf en van derden ten deze.

Artikel 7: Orde

Op basis van onacceptabel gedrag kan de directie van Go Round by Mirte beslissen om te stoppen met het lidmaatschap van de klant.

Artikel 8: Openingstijden

Go Round by Mirte behoudt zich het recht om het lesrooster periodiek of permanent te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht. Tevens kunnen zij de lessen en de locatie op erkende feestdagen, de gehele dag of een gedeelte van de dag sluiten of laten vervallen.

Artikel 9: Kledingvoorschriften

In de sportruimtes en tijdens de lessen dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed zijn. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van eigen handdoek in de trainingsruimte is verplicht.

Artikel 10: Overige bepalingen

Go Round by Mirte behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment af te wijken van de tarieven op de website en de bepalingen in alle voorwaarden met dien verstande dat eventuele prijsverhogingen op basis van grondige redenen kunnen plaatsvinden. Tevens dient elk lid op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden van Go Round by Mirte . Alle gevallen en/of situaties, waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Go Round by Mirte beoordeeld en beslist.

 

Artikel 11: Privacy & toepasselijk recht

11.1 Go Round by Mirte zal de privacy van de Klant respecteren en zal er zorg voor dragen dat persoonlijke informatie die aan Go Round by Mirte wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt verwerkt. Go Round by Mirte gebruikt persoonsgegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren.
11.2 Op alle rechtsbetrekking waarbij Go Round by Mirte partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.3 De Klant en Go Round by Mirte zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.